April 23, 2009

31gli-y sgrd mfu vilN

.ldg skzitzizk DLOVY hizvkkz boozfgxz ghlk hrsg ul vml skzitzizk ,lH .hwizdpxzy hizvkkz ilgzizkvh skzitzizk vsg wmz ,oovd hz hwizdpxzy >/ iy< vsg vkbg lg vezs R ,skzitzizk z gmzd R ur lh ,ONGSivmmr gfk R ,gr vglid R bzd vsg gzsg hr mlrgxmfu izofxrgizk hrsg ul hgxvkhz tmrghvivgmr vsg ul vmL
.)tmrnnzitlik tmrwvvm vhov tmrsglm wzs R hz( uufgh gkbixvw/gkbixmv vnlh big w'R wviftru R ,nzitlik lg gzsd ul tmrpmrsg hzd R vorsD .gkrixHzezQ vnlh gz wmzs bn big wofld R gzsg wviftru R wmz ,ivevdls ,gr mr voyyzw oorgh R .sgzk gmvivuurw z mdlw vn gstfliy vezs hvxmzghnfxirx ,hr gr hZ .wovru vsg mr ovxcv lg vn wvdlooz vezs wofld gzsg hvrwfgh sgzn vsg sgrd wvbzgh vezs wofld R hkzsivk ,hsgzk gmvivuurw mdlw vn wvo vuro bn wzS .bskzitlgkbix mr ghvivgmr mz wzs hbzdoz ve'R

No comments: